Jaarverslag Scholengroep Perspectief

In het kader van nieuwe wetgeving moeten meerdere exemplaren van het jaarverslag op de site zijn te raadplegen. Vandaar dat u de verslagen vanaf 2015 kunt inzien. In het jaarverslag staan de volgende onderdelen:

  • Algemene informatie: Onderdelen van de organisatie zoals de juridische structuur, het organogram, de doelstelling, de scholen die vallen onder Scholengroep Perspectief, informatie over de personele samenstelling, leerlinggegevens, uitstroom naar het voortgezet onderwijs, verzuimgegevens en de werkgroep Personeel.
  • Financiële informatie: De verantwoording over het gevoerde financiële beleid met alle daarbij behorende overzichten en de jaarrekening als bijlage bij het jaarverslag.
  • Onderwijskundig beleid: De onderwijskwaliteit van Scholengroep Perspectief. U vindt hierin zaken over de inspectie, kwaliteitsontwikkeling en professionalisering maar ook de opbrengst van het schooleindonderzoek (SEO), het strategisch beleid, het Steunpunt Passend Onderwijs, het Leernetwerk voor intern begeleiders, het veiligheidsbeleid en tenslotte klachten.
  • Jaarverslag GMR: Uitleg over wat de Gezamenlijke Medezeggenschapsraad is en welke activiteiten er zijn uitgevoerd en nog plaats gaan vinden.
  • Jaarverslag raad van toezicht: In het verslag wordt vermeld hoe de samenstelling van de raad er uitziet, wat de werkwijze is en welke onderwerpen zijn besproken.
  • Vooruitblik: De toekomstige ontwikkelingen worden toegelicht door de bestuurder.
  • Jaarverslag_2015
  • jaarverslag_2016_