Jaarverslag Scholengroep Perspectief

In het kader van nieuwe wetgeving moeten meerdere exemplaren van het jaarverslag op de site zijn te raadplegen. Vandaar dat u de verslagen vanaf 2015 kunt inzien. In het jaarverslag staan de volgende onderdelen:

  • Het schoolbestuur: Hieronder vallen het profiel en de organisatie van Scholengroep Perspectief.
  • Verantwoording over het beleid: Ten aanzien van Onderwijs & Kwaliteit, Personeel & Professionalisering, Huisvesting & Facilitaire zaken, Financiën en de continuïteit.
  • Verantwoording financiën: Dit is het financieel jaarverslag waarin opgenomen zijn: de ontwikkelingen in meerjarig perspectief, de staat van baten & lasten & balans en de financiële positie.
  • Intern toezicht en medezeggenschap: Hier vindt u het verslag van de Raad van Toezicht en het verslag van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
  • Jaarrekening: Hier vindt u de cijfermatige overzichten en toelichtingen.