De vereniging

Scholengroep Perspectief is gevestigd in Stadskanaal en beheert op dit moment 12 basisscholen, 1 school voor ZMLK ''De Meidoornschool'' en 1 school voor SBO ''De Baldakijn.''

De organisatie is in 2003 ontstaan uit een fusie van een vijftal besturen in de gemeente Stadskanaal en is in de jaren daarna uitgegroeid tot haar huidige grootte.

In de subpagina's vindt u meer informatie over de diverse geledingen. Klik op bijgaande afbeelding om het organogram te vergroten.

Wilt u ook een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het protestants-christelijk en algemeen bijzonder onderwijs in onze regio? Word dan lid of donateur door contact op te nemen met het bestuursbureau of informeer bij de directeur van uw school. U vindt hier onze statuten. 

 

Bestuursbureau

Het bestuursbureau ondersteunt de scholen op allerlei terreinen. In ons kantoor aan de Loodzetter 7 werken de volgende personen:

  • Meeme Wever (directeur-bestuurder)
  • Johan Smith (controller/hoofd financiën)
  • Annet Otter (medewerker financiële administratie)
  • Sjoerd Boonstra (stafmedewerker onderwijs)
  • Tineke Rozema (stafmedewerker onderwijs)
  • Erika van Haren (stafmedewerker P&O)
  • Gerrie Leffers (stafmedewerker P&O)
  • Peter Vermeij (stafmedewerker ICT)
  • Haikie Albers (secretaresse)

Het bestuursbureau is in uitvoerende zin de spil in de organisatie tussen enerzijds het bestuur en anderzijds de scholen. Het bestuursbureau is aanspreekpunt voor externe partners zoals het ministerie, de inspectie, leveranciers en dienstverleners.

College van bestuur

Het college van bestuur is belast met het besturen van Scholengroep Perpectief, met uitzondering van die taken en bevoegdheden die expliciet aan de raad van toezicht zijn toegekend. Besluiten van het college van bestuur worden ter advisering of instemming voorgelegd aan de GMR.

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor de eenheid van het totale beleid en waarborgt op bestuursniveau de bescherming en bevordering van de identiteit van de vereniging en van de onder de vereniging ressorterende scholen.

Het college van bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.

De directeur-bestuurder (Meeme Wever) is het College van Bestuur. Hij vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op de bewaking van de grondslag, de verwezenlijking van de doelstelling van de vereniging en op het functioneren van het college van bestuur. De raad van toezicht adviseert het college van bestuur gevraagd en ongevraagd. De raad van toezicht keurt het meerjarig strategisch beleid, de begroting en het jaarverslag. Tevens is de raad van toezicht bevoegd om een accountant aan te wijzen die belast is met de controle van de jaarrekening. De raad van toezicht kan de ledenvergadering een statutenwijziging voorstellen.

Algemene Ledenvergadering

Iedere ouder of belangstellende kan lid worden van de schoolkring van de school waarbij men betrokken is. Met dit lidmaatschap bent u ook automatisch lid van de Vereniging Scholengroep Perspectief.

Lid van de vereniging kunt u worden als u in kunt stemmen met één van de in artikel 4 van de statuten genoemde grondslag en bereid bent contributie (minimaal € 5,00 per jaar) te betalen.

Als lid kunt u worden verkozen in de schoolcommissie van de school. De schoolcommissie is het klankbord van de directeur en samen bewaakt u de identiteit van de school.

Jaarlijks vindt er (in de maand juni) een Algemene Ledenvergadering plaats waarvoor alle leden van de vereniging worden uitgenodigd. 
De Algemene Ledenvergadering benoemt de leden van de raad van toezicht, beslist over voorstellen tot statutenwijziging en over omzetting en ontbinding van de vereniging.
Op de Algemene Ledenvergadering geeft het college van bestuur jaarlijks informatie over en een toelichting op het verenigingsbeleid van het afgelopen en het komende jaar.

De schoolkring

De schoolkring wordt gevormd door ouders of leden van de vereniging uit het toeleveringsgebied van een bepaalde school.

Het is gebruikelijk dat iedere school tenminste eens per jaar een vergadering belegt met de schoolkring.

Schoolcommissie

Aan elke school is een schoolcommissie verbonden. De schoolcommissie bestaat uit leden van de vereniging uit het toeleveringsgebied van de school en ouders van leerlingen die op de betreffende school zitten. De leden vanuit de schoolkring kiezen de leden voor de schoolcommissie. De schoolcommissie vormt het klankbord van de school en bewaakt haar karakter.
 
De schoolcommissie verricht taken in opdracht van het bevoegd gezag en legt verantwoording af aan het college van bestuur en aan de leden van de schoolkring. De werkzaamheden van de schoolcommissie kunnen per school verschillen. Het algemene huishoudelijke reglement staat op het afgeschermde gedeelte van de website. Het reglement is op te vragen bij de secretaresse van het bestuursbureau.
 
Een aantal scholen beschikt over een aparte ouderraad. De ouderraad (of: activiteitencommissie) vergadert een aantal malen per jaar en wordt gevormd door een groep ouders die het personeel assisteert bij bijzondere activiteiten: kleine onderhoudswerkzaamheden, deelname aan en voorbereiding en uitvoering van festiviteiten zoals Sinterklaas en Kerst.

GMR

Voor bepaalde, schooloverstijgende beleidsbeslissingen, zoals de vaststelling van het formatieplan en het vaststellen van het personeelsbeleidsplan, heeft het bestuur van de vereniging de instemming of het advies nodig van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). 
  
De GMR bestaat uit 6 medezeggenschapsraadsleden, met drie leden als vertegenwoordiging van de ouder- en drie van de personeelsgeleding. De GMR beschikt over haar eigen reglement en heeft adviesrecht of instemmingbevoegdheid over de te nemen besluiten van het college van bestuur. Kijk voor meer informatie over de GMR bij beleid: jaarverslag 2016.

Secretaris van de GMR:
Gerda Kruize
gerda.kruize@sgperspectief.nl

MR

Aan iedere school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden, vergelijkbaar met een ondernemingsraad in het bedrijfsleven. Ouders en leerkrachten vormen samen de medezeggenschapsraad. De oudergeleding wordt uit en door de ouders gekozen.
 
De leden van de medezeggenschapsraad adviseren en beoordelen allerhande schoolzaken, zoals het schoolplan, de schoolgids, de ouderbijdrage, enz. De zittingstermijn van de leden van de MR is vier jaar. Na deze periode kan een aftredend lid zich herkiesbaar stellen. Bij het aflopen van de zittingstermijn van de leden dienen er verkiezingen te worden uitgeschreven, indien zich meerdere nieuwe kandidaten hebben gemeld.

Directieoverleg

Het directieoverleg wordt gevormd door de directeuren van alle scholen. Het directieoverleg is het platform waar afspraken worden gemaakt ten aanzien van beleidsvoornemens.
 
Het overleg wordt maandelijks gehouden, onderwerpen zijn van onderwijsinhoudelijke aard maar kunnen ook gaan over financiële zaken of over de organisatie zelf. Daarnaast worden actuele zaken besproken zoals Technieklessen, maatregelen rond de Wet op de Privacy en het tekort aan invalkrachten. Het directieoverleg fungeert dus als platform waar directeuren van en met elkaar kunnen leren.

Werkgroepen

Binnen Scholengroep Perspectief bestaan er een aantal werkgroepen.

De werkgroepen vormen voor het college van bestuur een klankbord om beleidsvoornemens voor te bereiden voor het directieoverleg.

De werkgroepen worden bemenst door directeuren en personeelsleden. Ieder lid van een werkgroep kan zijn of haar eigen agendavoorstellen ter sprake brengen en meedenken over beleidsontwikkelingen.

IB, RT, ICT en Taalco├Ârdinator

Binnen de scholen zijn enkele specifieke taken te onderscheiden:

IB-er (intern begeleider) 

Van basisscholen wordt in het kader van het beleid rond Passend Onderwijs verwacht dat zij leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen in toenemende mate zelf weten op te vangen. De IB-er vervult een cruciale rol bij het in kaart brengen van de ondersteuningsvragen van iedere leerling en de inrichting van het schoolprofiel. Dit wil zeggen dat de IB-er de sparringpartner is van de directeur over de reikwijdte van de ondersteuning die de school een leerling kan bieden. De intern begeleiders van alle scholen komen elk jaar een viertal keren bij elkaar om kennis uit te wisselen.

RT-er (remedial teacher) 

De RT-er richt zich op de leerachterstanden die individuele kinderen kunnen hebben. In overleg met de IB-er en de groepsleerkracht zal in een aantal gevallen worden gekozen voor een aangepast programma voor de leerling. Dit programma kan bestaan uit een aangepast leerprogramma, een eigen leerlijn, dat in en/of buiten de groep al dan niet met directe begeleiding door de RT-er wordt uitgevoerd. In een aantal gevallen is om praktische redenen de functie van IB-er en RT-er in één persoon verenigd.

De ICT-er 

De ICT-er is degene die zich in eerste instantie verantwoordelijk weet voor de implementatie van het computeronderwijs op de eigen school. Ook op dit terrein wordt steeds meer van de scholen verwacht en de ICT-er zal dan ook in goed overleg met de directie en het team de implementatie van het ICT-proces begeleiden. De ICT-er wordt ondersteund door Heutink ICT. Dit bedrijf zorgt voor het ICT-systeembeheer op afstand.

Taalcoördinator 

De taalcoördinator heeft tot taak het taalbeleid op de eigen basisschool zo doeltreffend mogelijk te organiseren. De eerste opdracht voor de taalcoördinator is geweest het formuleren van een taalbeleidsplan waarin de aanpak van de knelpunten voor het taalonderwijs op de eigen school staan beschreven.