De stichting

Stichting Scholengroep Perspectief is het bevoegd gezag van 14 scholen in de gemeente Stadskanaal en Westerwolde. Dit betreft 12 reguliere basisscholen, 1 basisschool voor speciaal onderwijs en 1 school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze scholen worden bezocht door zo'n 2000 leerlingen. Ongeveer 300 medewerkers zetten zich dagelijks vol enthousiasme en overtuiging in voor deze leerlingen. De organisatie werkt vanuit een christelijke identiteit, waarin ook ruimte is voor scholen met een algemene levensbeschouwing.

 

Bestuursbureau

Het bestuursbureau ondersteunt de scholen op allerlei terreinen. In ons kantoor aan de Loodzetter 7 werken de volgende personen:

 • Rob Brunekreeft (bestuurder)
 • Henk Mollema (stafmedewerker HR)
 • Tineke Rozema (stafmedewerker onderwijs)
 • Henriët Veldman-Hidding (stafmedewerker financiën)
 • Annet Otter (medewerker FA)
 • Jiska Korf (tijdelijk medewerker P&O)
 • Gerrie Leffers (medewerker HR)
 • Peter Vermeij (bovenschools ICT)
 • Haikie Albers (medewerker bestuursondersteuning)
 • Alynke van der Laan (opleidingscoach)
 • Betty Gerrits (coach)
 • Martin Smit (onderhoudsmedewerker)

Het bestuursbureau is in uitvoerende zin de spil in de organisatie tussen enerzijds het bestuur en anderzijds de scholen. Het bestuursbureau is aanspreekpunt voor externe partners zoals het ministerie, de inspectie, leveranciers en dienstverleners.

College van Bestuur

Het College van Bestuur is belast met het besturen van Scholengroep Perpectief, met uitzondering van die taken en bevoegdheden die expliciet aan de Raad van Toezicht zijn toegekend. Besluiten, conform de wet op medezeggenschap, worden ter advisering of instemming voorgelegd aan de GMR.

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor de eenheid van het totale beleid en waarborgt op bestuursniveau de bescherming en bevordering van de identiteit van de vereniging en van de onder de vereniging ressorterende scholen.

Het college van bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.

De bestuurder (Rob Brunekreeft) is het College van Bestuur.

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op de bewaking van de grondslag, de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting en op het functioneren van het college van bestuur. De raad van toezicht adviseert het college van bestuur gevraagd en ongevraagd. De raad van toezicht keurt het meerjarig strategisch beleid, de begroting en het jaarverslag. Tevens is de raad van toezicht bevoegd om een accountant aan te wijzen die belast is met de controle van de jaarrekening. De raad van toezicht kan een statutenwijziging voorstellen.

Zitting in de raad hebben:

 • Jan Bessembinders (voorzitter)
 • Henk Wakker (aandachtsgebied financiën)
 • Harjan Brugge (aandachtsgebied personeel)
 • Herma Fridrichs-de Vries (aandachtgebied bestuurlijke zaken)
 • Tjitske Alserda-Spiekhout (aandachtsgebied onderwijs)

 

Klankbordgroep en activiteitencommissie

Wettelijke inspraak is geregeld via de medezeggenschapsraad die iedere school heeft. Een school is vrij om een klankbordgroep aan te stellen. De klankbordgroep bestaat uit een aantal ouders die als sparringpartner voor de directeur fungeert.

Scholen beschikken daarnaast over een activiteitencommissie. Deze commissie (of: ouderraad) vergadert een aantal malen per jaar en wordt gevormd door een groep ouders die het personeel assisteert bij (het organiseren van) activiteiten zoals Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst en laatste schooldag. De activiteitencommissie kan ook worden ingezet voor kleine onderhoudswerkzaamheden of het organiseren van acties om de kas voor de activiteiten te spekken.

GMR

Voor bepaalde, schooloverstijgende beleidsbeslissingen, zoals de vaststelling van het bestuursformatieplan, de begroting of het vakantierooster, heeft het college van bestuur de instemming of het advies nodig van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). 
  
De GMR bestaat uit 6 tot 8 medezeggenschapsraadsleden, met een evenredige verdeling tussen leden als vertegenwoordiging van de ouder- en  van de personeelsgeleding. In de oudergeleding zitten:

 • Xander van Hal (aandachtgebied financiën/personeel)
 • Rolien Sybesma (aandachtsgebied Onderwijs&Kwaliteit/bestuurlijke zaken)
 • Ellen Paap
 • vacature

Het personeel wordt vertegenwoordigd door

 • Nadja Siersema (aandachtsgebied bestuurlijke zaken)
 • Reny Beijes (aandachtsgebied financiën/onderwijs&kwaliteit)
 • Hilda Holtman-Wever (aandachtsgebied personeel)
 • vacature.

De GMR beschikt over haar eigen reglement en verantwoordt zich ieder jaar in het jaarverslag van onze organisatie. Zie hiervoor het kopje jaarverslag of klik hier https://www.scholengroepperspectief.nl/over-ons/jaarverslag.html

Correspondentie via:
secretariaat.grm@sgperspectief.nl 

MR

Aan iedere school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden, vergelijkbaar met een ondernemingsraad in het bedrijfsleven. Ouders en leerkrachten vormen samen de medezeggenschapsraad. De oudergeleding wordt uit en door de ouders gekozen.
 
De leden van de medezeggenschapsraad adviseren en beoordelen allerhande schoolzaken, zoals het schoolplan, de schoolgids en de ouderbijdrage. De zittingstermijn van de leden van de MR is vier jaar. Na deze periode kan een aftredend lid zich herkiesbaar stellen. Bij het aflopen van de zittingstermijn van de leden dienen er verkiezingen te worden uitgeschreven, indien zich meerdere nieuwe kandidaten hebben gemeld.

Directieoverleg

Het directieoverleg wordt gevormd door de directeuren van alle scholen. Het directieoverleg is het platform waar afspraken worden gemaakt ten aanzien van beleidsvoornemens.
 
Het overleg wordt maandelijks gehouden. Onderwerpen zijn van onderwijsinhoudelijke aard maar kunnen ook gaan over financiële zaken of over de organisatie zelf. Daarnaast worden actuele zaken besproken. Het directieoverleg fungeert dus als platform waar directeuren van en met elkaar kunnen leren.

Directeuren werken samen binnen Directieleerkringen (DLK). Binnen deze DLK,s  werken een aantal directeuren samen waarbij zij een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor hun scholencluster. Ook wordt daarin besproken hoe onderwijsondersteuners en stafmedewerkers ingezet kunnen worden. Enerzijds richten ze zich daarbij op het versterken en ondersteunen van de processen op de scholen, anderzijds voeren ze bestuurlijke en/of organisatorische werkzaamheden uit. Bepalend hierin is een vastgestelde besturingsfilosofie waarin deze gedachten leidend zijn.

Werkgroepen-DLK-PLG

Binnen Scholengroep Perspectief bestaan er een aantal werkgroepen.De werkgroepen vormen voor het college van bestuur een klankbord om beleidsvoornemens voor te bereiden voor het directieoverleg.

De werkgroepen worden bemenst door directeuren en personeelsleden. Ieder lid van een werkgroep kan zijn of haar eigen agendavoorstellen ter sprake brengen en meedenken over beleidsontwikkelingen.

Er is al genoemd dat er ten aanzien van directeuren DLK's zijn gevormd. Ook binnen de school is die ontwikkeling gaande.  Medewerkers krijgen de ruimte om zich te blijven ontwikkelen met als doel dat de zeggenschap over onderwijszaken bij de professional op de werkvloer gelegd kan worden. Daarin dient de PLG (professionele leergroep) een prominente rol te krijgen. Daar maken niet alleen leraren deel van uit, maar alle bij het primaire proces betrokken medewerkers. Kennis en kunde wordt daar ingebracht en gedeeld. Focus ligt  op het continu bezig zijn met onderwijskundige verandering en verbetering én het professionaliseren van de hele groep. Essentieel daarvoor is dat de scholen zich de komende jaren een cultuur van openheid en actiegerichtheid eigen maken.

IB, RT, ICT en Taalco├Ârdinator

Binnen de scholen zijn enkele specifieke taken te onderscheiden:

IB-er (intern begeleider) 

Van basisscholen wordt in het kader van het beleid rond Passend Onderwijs verwacht dat zij leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen in toenemende mate zelf weten op te vangen. De IB-er vervult een cruciale rol bij het in kaart brengen van de ondersteuningsvragen van iedere leerling en de inrichting van het schoolprofiel. Dit wil zeggen dat de IB-er de sparringpartner is van de directeur over de reikwijdte van de ondersteuning die de school een leerling kan bieden. De intern begeleiders van alle scholen komen elk jaar een viertal keren bij elkaar om kennis uit te wisselen.

RT-er (remedial teacher) 

De RT-er richt zich op de leerachterstanden die individuele kinderen kunnen hebben. In overleg met de IB-er en de groepsleerkracht zal in een aantal gevallen worden gekozen voor een aangepast programma voor de leerling. Dit programma kan bestaan uit een aangepast leerprogramma, een eigen leerlijn, dat in en/of buiten de groep al dan niet met directe begeleiding door de RT-er wordt uitgevoerd.

De ICT-er 

De ICT-er is degene die zich in eerste instantie verantwoordelijk weet voor de implementatie van het computeronderwijs op de eigen school. Ook op dit terrein wordt steeds meer van de scholen verwacht en de ICT-er zal dan ook in goed overleg met de directie en het team de implementatie van het ICT-proces begeleiden. De ICT-er wordt ondersteund door de Beleidsmedewerker ICT en het bedrijf Heutink ICT. Dit bedrijf zorgt voor het ICT-systeembeheer op afstand.

Taalcoördinator 

De taalcoördinator heeft tot taak het taalbeleid op de eigen basisschool zo doeltreffend mogelijk te organiseren. De taalcoördinator formuleert het taalbeleidsplan waarin de aanpak van de knelpunten voor het taalonderwijs op de eigen school staan beschreven.