De vereniging

De vereniging Scholengroep Perspectief is het bevoegd gezag van 14 scholen in de gemeente Stadskanaal en Westerwolde. Dit betreft 12 reguliere basisscholen, 1 speciale basisschool en 1 school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze scholen worden bezocht door een kleine 2000 leerlingen. Het aantal medewerkers is ongeveer 240.

 

Bestuursbureau

Het bestuursbureau ondersteunt de scholen op allerlei terreinen. In ons kantoor aan de Loodzetter 7 werken de volgende personen:

 • Rob Brunekreeft (bestuurder)
 • Sjoerd Boonstra (stafmedewerker Organisatie en beleid/HR)
 • Tineke Rozema (stafmedewerker onderwijs)
 • Inge de Vries (controller)
 • Annet Otter (medewerker financiële administratie)
 • Erika van Haren (stafmedewerker P&O)
 • Gerrie Leffers (stafmedewerker P&O)
 • Peter Vermeij (stafmedewerker ICT)
 • Haikie Albers (secretaresse)
 • Alynke van der Laan (Coach)
 • Martin Smit (klussenman vereniging)

Het bestuursbureau is in uitvoerende zin de spil in de organisatie tussen enerzijds het bestuur en anderzijds de scholen. Het bestuursbureau is aanspreekpunt voor externe partners zoals het ministerie, de inspectie, leveranciers en dienstverleners.

College van Bestuur

Het College van Bestuur is belast met het besturen van Scholengroep Perpectief, met uitzondering van die taken en bevoegdheden die expliciet aan de Raad van Toezicht zijn toegekend. Besluiten, conform de wet op medezeggenschap, worden ter advisering of instemming voorgelegd aan de GMR.

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor de eenheid van het totale beleid en waarborgt op bestuursniveau de bescherming en bevordering van de identiteit van de vereniging en van de onder de vereniging ressorterende scholen.

Het college van bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.

De bestuurder (Rob Brunekreeft) is het College van Bestuur.

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op de bewaking van de grondslag, de verwezenlijking van de doelstelling van de vereniging en op het functioneren van het college van bestuur. De raad van toezicht adviseert het college van bestuur gevraagd en ongevraagd. De raad van toezicht keurt het meerjarig strategisch beleid, de begroting en het jaarverslag. Tevens is de raad van toezicht bevoegd om een accountant aan te wijzen die belast is met de controle van de jaarrekening. De raad van toezicht kan de ledenvergadering een statutenwijziging voorstellen.

Algemene Ledenvergadering

Iedere ouder of belangstellende kan lid worden van de schoolkring van de school waarbij men betrokken is. Met dit lidmaatschap bent u ook automatisch lid van de Vereniging Scholengroep Perspectief.

Lid van de vereniging kunt u worden als u in kunt stemmen met één van de in artikel 4 van de statuten genoemde grondslag en bereid bent contributie (minimaal € 5,00 per jaar) te betalen.

Als lid kunt u worden verkozen in de schoolcommissie van de school. De schoolcommissie is het klankbord van de directeur en samen bewaakt u de identiteit van de school.

Jaarlijks vindt er (in de maand juni) een Algemene Ledenvergadering plaats waarvoor alle leden van de vereniging worden uitgenodigd. 
De Algemene Ledenvergadering benoemt de leden van de raad van toezicht, beslist over voorstellen tot statutenwijziging en over omzetting en ontbinding van de vereniging.
Op de Algemene Ledenvergadering geeft het college van bestuur jaarlijks informatie over en een toelichting op het verenigingsbeleid van het afgelopen en het komende jaar.

De schoolkring

De schoolkring wordt gevormd door ouders of leden van de vereniging uit het toeleveringsgebied van een bepaalde school.

Het is gebruikelijk dat iedere school tenminste eens per jaar een vergadering belegt met de schoolkring.

Schoolcommissie

Aan elke school is een schoolcommissie verbonden. De schoolcommissie bestaat uit leden van de vereniging uit het toeleveringsgebied van de school. Deze leden zijn over het algemeen ouders van leerlingen die op de betreffende school zitten. De leden van de schoolkring kiezen de leden voor de schoolcommissie. De schoolcommissie vormt het klankbord van de school en bewaakt haar karakter.
 
De schoolcommissie verricht taken in opdracht van het bevoegd gezag en legt verantwoording af aan het college van bestuur en aan de leden van de schoolkring. De werkzaamheden van de schoolcommissie kunnen per school verschillen. Het algemene huishoudelijke reglement  is op te vragen bij de secretaresse van het bestuursbureau.
 
Een aantal scholen beschikt over een aparte ouderraad. De ouderraad (of: activiteitencommissie) vergadert een aantal malen per jaar en wordt gevormd door een groep ouders die het personeel assisteert bij (het organiseren van) activiteiten zoals Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst en laatste schooldag. De ouderraad kan ook worden ingezet voor kleine onderhoudswerkzaamheden of het organiseren van acties om de kas van de ouderraad te spekken.

GMR

Voor bepaalde, schooloverstijgende beleidsbeslissingen, zoals de vaststelling van het bestuursformatieplan, de begroting of het vakantierooster, heeft het bestuur van de vereniging de instemming of het advies nodig van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). 
  
De GMR bestaat officieel uit 6 medezeggenschapsraadsleden, met drie leden als vertegenwoordiging van de ouder- en drie van de personeelsgeleding. Er is op dit moment een vacature voor de oudergeleding. De GMR beschikt over haar eigen reglement en heeft adviesrecht of instemmingbevoegdheid over de te nemen besluiten van het college van bestuur. De GMR verantwoordt zich ieder jaar in het jaarverslag van de vereniging. Zie hiervoor het kopje jaarverslag of klik hier https://www.scholengroepperspectief.nl/over-ons/jaarverslag.html

Secretaris van de GMR:
Gerda Kruize
gerda.kruize@sgperspectief.nl 

MR

Aan iedere school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden, vergelijkbaar met een ondernemingsraad in het bedrijfsleven. Ouders en leerkrachten vormen samen de medezeggenschapsraad. De oudergeleding wordt uit en door de ouders gekozen.
 
De leden van de medezeggenschapsraad adviseren en beoordelen allerhande schoolzaken, zoals het schoolplan, de schoolgids, de ouderbijdrage, enz. De zittingstermijn van de leden van de MR is vier jaar. Na deze periode kan een aftredend lid zich herkiesbaar stellen. Bij het aflopen van de zittingstermijn van de leden dienen er verkiezingen te worden uitgeschreven, indien zich meerdere nieuwe kandidaten hebben gemeld.

Directieoverleg

Het directieoverleg wordt gevormd door de directeuren van alle scholen. Het directieoverleg is het platform waar afspraken worden gemaakt ten aanzien van beleidsvoornemens.
 
Het overleg wordt maandelijks gehouden, onderwerpen zijn van onderwijsinhoudelijke aard maar kunnen ook gaan over financiële zaken of over de organisatie zelf. Daarnaast worden actuele zaken besproken zoals het breed inzetten van effectieve instructie in de klas  (stapsgewijze en goed begeleide instructie heeft een grote invloed op het leerrendement bij leerlingen). Het directieoverleg fungeert dus als platform waar directeuren van en met elkaar kunnen leren.

In de komende jaren zal vorm en inhoud worden gegeven aan een andere richting van de bestuurlijke en ondersteunende organisatie. Daarbij denken we aan de instelling van Directieleerkringen (DLK), waarbinnen een aantal directeuren een gezamenlijke verantwoordelijkheid krijgen voor hun scholencluster. Ook wordt daarin besproken hoe onderwijsondersteuners en stafmedewerkers ingezet kunnen worden. Enerzijds richten ze zich daarbij op het versterken en ondersteunen van de processen op de scholen, anderzijds voeren ze bestuurlijke en/of organisatorische werkzaamheden uit. Bepalend hierin is een vastgestelde besturingsfilosofie waarin deze gedachten leidend zijn.

Werkgroepen-DLK-PLG

Binnen Scholengroep Perspectief bestaan er een aantal werkgroepen.De werkgroepen vormen voor het college van bestuur een klankbord om beleidsvoornemens voor te bereiden voor het directieoverleg.

De werkgroepen worden bemenst door directeuren en personeelsleden. Ieder lid van een werkgroep kan zijn of haar eigen agendavoorstellen ter sprake brengen en meedenken over beleidsontwikkelingen.

Er is al genoemd dat er ten aanzien van directeuren DLK's worden gevormd. Ook binnen de school is die ontwikkeling gaande.  Medewerkers krijgen de ruimte om zich te blijven ontwikkelen met als doel dat de zeggenschap over onderwijszaken bij de professional op de werkvloer gelegd kan worden. Daarin dient de PLG (professionele leergroep) een prominente rol te krijgen. Daar maken niet alleen leraren deel van uit, maar alle bij het primaire proces betrokken medewerkers. Kennis en kunde wordt daar ingebracht en gedeeld. Focus ligt  op het continu bezig zijn met onderwijskundige verandering en verbetering én het professionaliseren van de hele groep. Essentieel daarvoor is dat de scholen zich de komende jaren een cultuur van openheid en actiegerichtheid eigen maken.

IB, RT, ICT en Taalco├Ârdinator

Binnen de scholen zijn enkele specifieke taken te onderscheiden:

IB-er (intern begeleider) 

Van basisscholen wordt in het kader van het beleid rond Passend Onderwijs verwacht dat zij leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen in toenemende mate zelf weten op te vangen. De IB-er vervult een cruciale rol bij het in kaart brengen van de ondersteuningsvragen van iedere leerling en de inrichting van het schoolprofiel. Dit wil zeggen dat de IB-er de sparringpartner is van de directeur over de reikwijdte van de ondersteuning die de school een leerling kan bieden. De intern begeleiders van alle scholen komen elk jaar een viertal keren bij elkaar om kennis uit te wisselen.

RT-er (remedial teacher) 

De RT-er richt zich op de leerachterstanden die individuele kinderen kunnen hebben. In overleg met de IB-er en de groepsleerkracht zal in een aantal gevallen worden gekozen voor een aangepast programma voor de leerling. Dit programma kan bestaan uit een aangepast leerprogramma, een eigen leerlijn, dat in en/of buiten de groep al dan niet met directe begeleiding door de RT-er wordt uitgevoerd. In een aantal gevallen is om praktische redenen de functie van IB-er en RT-er in één persoon verenigd.

De ICT-er 

De ICT-er is degene die zich in eerste instantie verantwoordelijk weet voor de implementatie van het computeronderwijs op de eigen school. Ook op dit terrein wordt steeds meer van de scholen verwacht en de ICT-er zal dan ook in goed overleg met de directie en het team de implementatie van het ICT-proces begeleiden. De ICT-er wordt ondersteund door Heutink ICT. Dit bedrijf zorgt voor het ICT-systeembeheer op afstand.

Taalcoördinator 

De taalcoördinator heeft tot taak het taalbeleid op de eigen basisschool zo doeltreffend mogelijk te organiseren. De eerste opdracht voor de taalcoördinator is geweest het formuleren van een taalbeleidsplan waarin de aanpak van de knelpunten voor het taalonderwijs op de eigen school staan beschreven.