Nieuws

Bestuursbureau bereikbaar

Hoewel alle leerlingen thuis zijn wordt er op de scholen druk gewerkt aan digitale lespakketten voor alle leerlingen en is er in sommige gevallen nog noodopvang voor leerlingen van ouders die werken in vitale beroepen.

Ook het bestuursbureau is open en telefonisch en via de mail bereikbaar. In verband met de geldende maatregelen zijn er slechts 2 personen op kantoor aanwezig en werkt de rest thuis.

Klik hier om het volledige nieuwsbericht te lezen
Klik hier om het volledige nieuwsbericht te lezen

Informatie voor ouders van onze scholen voor speciaal onderwijs

Hieronder vindt u informatie voor ouders van leerlingen op onze scholen voor speciaal onderwijs: ZMLK De Meidoornschool en SBO De Baldakijn. De complete brief vindt u in de link /Brief_ouders_speciaal_onderwijs_inzake_sluiting_scholen.

Betreft: maatregelen Coronavirus

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

In overleg met het bestuur van Scholengroep Perspectief is besloten dat SBO de Baldakijn en de SO- en VSO afdeling van de Meidoornschool vanaf maandag 16 maart a.s. tot 6 april gesloten zullen zijn. Dit besluit is genomen vanuit bezorgdheid en de risico’s die het Coronavirus voor de kwetsbare leerlingen op beide scholen met zich meebrengt, de regiofunctie die deze scholen hebben en het feit dat de voorgeschreven hygiënemaatregelen op deze afdelingen moeilijk(er) te handhaven zijn.

We monitoren de ontwikkeling van het virus nauwkeurig en zullen u zorgvuldig op de hoogte houden van onze besluiten of de maatregelen vanuit het kabinet.

Vanuit de scholen zal een algemeen bericht aan de vervoersbedrijven worden gegeven. Mocht uw zoon of dochter gebruik maken van taxivervoer: meld het ook even zelf aan uw chauffeur voor de zekerheid. Voor de leerlingen van het VSO die stagelopen vragen we hetzelfde. Graag zelf uw zoon of dochter afmelden bij het stagebedrijf. Het stagebureau van de Meidoornschool zal tevens contact opnemen met de betreffende bedrijven.

In de thuissituatie willen we u vragen om de belangrijke maatregelen en afspraken m.b.t. aanpak Coronavirusbesmettingsrisico op te volgen:

1. Volg de instructies van de GGD, landelijke, provinciale en lokale autoriteiten m.b.t. aanpak besmettingsgevaar Coronavirus. Lees deze goed op de site van de GGD (www.ggd.groningen.nl) of RIVM (www.rivm.nl);

2. Wees thuis alert op hygiëne en voorkomen van besmettingen;

3. Wilt u s.v.p. de PARRO app van de school blijven lezen: daarop vermelden wij actueel nieuws.

Mocht u verdere vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de school via het bij u bekende emailadres.

Met vriendelijke groet,

Henk Mik en Trea Niezen

Klik hier om het volledige nieuwsbericht te lezen
Klik hier om het volledige nieuwsbericht te lezen

Sluiting scholen vanaf 16 maart

Hieronder vindt u de tekst van de brief die naar alle ouders van onze 12 basisscholen is gegaan inzake de sluiting van alle scholen tot in ieder geval 6 april. (klik op de link voor de complete brief: Brief_ouders_inzake_sluiting_scholen )Er is een aparte brief gestuurd naar de ouders van onze twee scholen in het speciaal onderwijs

Beste ouders/verzorgers,

Naar aanleiding van de berichtgeving van de overheid laten wij u weten de scholen van Scholengroep Perspectief te sluiten met ingang van maandag 16 maart 2020. De scholen blijven voorlopig gesloten tot en met in elk geval 6 april 2020. We houden u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. Uiteraard in elk geval wanneer we het besluit nemen om de scholen weer te openen.

De belangrijkste reden voor dit besluit door de overheid is de landelijk toenemende onrust onder ouders en medewerkers en de afwegingen m.b.t. de gezondheidsrisico’s. Daarnaast zijn er ook steeds meer leerkrachten en leerlingen die thuis moeten blijven, waardoor het steeds moeilijker wordt om de school draaiende te houden.

Hoe gaat het nu verder?

We gaan ervan uit dat u als ouders/verzorgers zoveel mogelijk de opvang van de kinderen zelf gaat regelen. Op school zal er met ingang van maandag 16 maart 2020 alleen opvang geboden worden voor ouders die

 • werken in de zogenaamde vitale beroepen (zorg, brandweer, politie, voedselvoorziening, leerkrachten, die werken in de tijdelijke opvang).
 • geen opvang op korte termijn kunnen regelen. In dat geval kunnen de kinderen tijdelijk worden opgevangen op school totdat de vervanging is geregeld.

We hopen dat u zich beseft dat wij de groep leerlingen, die wij opvang bieden graag ook zo klein mogelijk willen houden. Doel van de schoolsluiting is immers om de verspreiding van het corona-virus tegen de gaan.

Als een van beide situaties van toepassing is en u denkt een beroep te moeten doen op opvang op uw school, vragen we u contact op te nemen met de directeur van de school.

Voor zover dat mogelijk is, zullen de teamleden de eerste dagen in elk geval op school aanwezig zijn. Zij zullen in eerste instantie een tweetal zaken gaan oppakken:

 • Bieden van opvang aan kinderen van genoemde ouders.
 • Organiseren van mogelijkheden voor thuisonderwijs. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van digitale middelen. Zodra hier meer over bekend is, zal de school u erover informeren.

Wat zijn de gevolgen?

 • Thuisonderwijs is voor ons ook iets nieuws. Daar zullen we ervaring mee op moeten doen en dat zal niet zonder vallen en opstaan zijn.
 • Leraren moeten keuzes maken in het aanbod de komende tijd maar zijn zich ervan bewust dat ondersteuning en uitleg niet meer of veel moeilijker kan gegeven worden.
 • Ook voor leerlingen is deze manier van onderwijs nieuw.  We beseffen dat dit voor uw kind niet altijd gemakkelijk zal zijn. Ook zijn we ons bewust dat niet ieder kind altijd kan beschikken over een device (computer, tablet of gsm.
 • Kinderen in groep 3 en 4 kunnen in de ontwikkeling van lezen, schrijven en rekenen een vertraging oplopen als ze niet voldoende oefenen.
 • Voor kleuters, leerlingen in het speciaal onderwijs en wellicht speciaal basisonderwijs is afstandsleren m.b.v. de leerkracht niet/onvoldoende mogelijk. Onze scholen zullen daar zelf hun afweging in maken.
 • Communicatie: het zal een uitdaging zijn om iedereen te bereiken.
 • Na deze periode zullen leerkrachten moeten inventariseren hoe leerlingen zich ontwikkeld hebben en hoe hierop in het programma kan worden ingespeeld.

Verder vragen we u als ouders/verzorgers zeer dringend om uw mailbox dan wel andere manieren waarop de school u informeert in de gaten te houden. Zeker in de eerste dagen zal er nog veel informatie uitgewisseld moeten worden.

In deze bijzondere dagen doen we een groot beroep op onze ouders/verzorgers, op onze medewerkers en op de inzet, creativiteit en het meedenken van allen. We hebben een enorme zorg voor onze leerlingen, onze ouders/verzorgers, maar ook voor de wereld om ons heen.

Heeft u dringende vragen of opmerkingen, dan horen wij die graag. Dat mag via de directeuren van de scholen. Wij hopen dat u begrijpt dat we wellicht nog niet alle antwoorden hebben en dat we enorm druk zijn om alles zo goed als mogelijk te regelen.

We wensen u en uw kind(eren) in deze periode sterkte en hopen op een blijvende goede gezondheid.

Met vriendelijke groet,
College van bestuur

Klik hier om het volledige nieuwsbericht te lezen
Klik hier om het volledige nieuwsbericht te lezen
Nieuwsberichten aan het laden...