Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Scholengroep Perspectief, ingeschreven in het handelsregister bij Scholengroep Perspectief onder nummer 02078858, inzake de website Scholengroepperspectief.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Scholengroep Perspectief door middel van verwerkingen via onze website Scholengroepperspectief.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

Scholengroep Perspectief respecteert de privacy van alle bezoekers en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Scholengroep Perspectief. U dient zich ervan bewust te zijn dat Scholengroep Perspectief niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan, bij het via onze website benaderen van websites van derden, telkens de privacy statement en disclaimer van die andere websites te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Gebruik van onze diensten
Wanneer leerlingen bij ons staan ingeschreven, vragen we u om persoonsgegevens van de leerling en de ouders/verzorgers te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het leerlingsysteem van Scholengroep Perspectief en gebruikt worden om optimaal onderwijs te kunnen bieden.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Scholengroep Perspectief verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die  actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Scholengroep Perspectief verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of direct mail om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op school en omtrent uw kind
 • Telefonisch of per mail contact opnemen met ouders/verzorgers om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om goede zorg te bieden
 • De ouders en leerlingen te kunnen informeren over wijzigingen over het onderwijs
 • Om goederen (zoals boeken) en diensten bij u af te leveren
 • Scholengroep Perspectief analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en de website af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Scholengroep Perspectief verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door Scholengroep Perspectief worden gebruikt om u te informeren over ontwikkelingen op een school die onderdeel is van Scholengroep Perspectief. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van Scholengroep Perspectief-mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode. Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Scholengroep Perspectief.

Geautomatiseerde besluitvorming
Scholengroep Perspectief neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Scholengroep Perspectief) tussen zit. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Scholengroep Perspectief verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Scholengroep Perspectief blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Scholengroep Perspectief en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een digitaal bestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sgperspectief.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Scholengroep Perspectief wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bewaartermijn
Scholengroep Perspectief bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per e-mail, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende e-mail.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over Cookies. 

Scholengroep Perspectief gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein stukje informatie dat bij het bezoek aan deze website door uw browser kan worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Scholengroep Perspectief neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@sgperspectief.nl.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Scholengroep Perspectief. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.