Beleid

In het bestuursbeleidsplan kijken we vooruit naar de komende jaren: hoe geven we richting en inhoud aan de ingezette koers en welke ambities horen daarbij. In de afgelopen planperiode hebben we een aantal stappen gezet om ons als vereniging meer te profileren en te professionaliseren. Dat heeft geleid tot een aantal ontwikkelingen die de basis vormen van dit beleidsplan. Enkele memorabele stappen daarin zijn geweest:

  • Omslag van focus op de eigen school naar bestuurlijke eenheid met gezonde dialoog over onderlinge relatie.
  • Bezinning op gezamenlijke en vooral gedragen visie binnen Perspectief.
  • De personeelsdag (mei 2018), waarin medewerkers hun mening en ideeën is gevraagd over voor hen relevante thema’s.  
  • Start leergang effectief leiderschap voor directeuren als opmaat voor het realiseren van ambities en kwaliteit.

In dit nieuwe beleidsplan hebben we al deze informatie gebruikt om onze ambities te formuleren en om richting te geven aan beleidsvoornemens die we in de komende jaren willen concretiseren. Klik hier voor het hele Bestuursbeleidsplan  Bestuursbeleidsplan_Perspectief_2019-2023