Beleid

Alle beleidsstukken van Scholengroep Perspectief vindt u terug in het jaarverslag. U vindt het jaarverslag onder het kopje Jaarverslag Scholengroep Perspectief. Hier staan de verslagen van de afgelopen twee jaar. Wilt u het jaarverslag 2016 lezen klik dan hier.

In het jaarverslag vindt u de volgende onderdelen:

  • Algemene informatie: Onderdelen van de organisatie zoals de juridische structuur, het organogram, de doelstelling, de scholen die vallen onder Scholengroep Perspectief, informatie over de personele samenstelling, leerlinggegevens, uitstroom naar het voortgezet onderwijs, verzuimgegevens en de werkgroep Personeel.
  • Financiële informatie: De verantwoording over het gevoerde financiële beleid met alle daarbij behorende overzichten en de jaarrekening als bijlage bij het jaarverslag.
  • Onderwijskundig beleid: De missie van Scholengroep Perspectief ten aanzien van het onderwijskundig beleid. Zaken die aan de orde komen zijn: de kwaliteit van het onderwijs, CITO-scores, Passend Onderwijs, Het Bestuursakkoord, de Prestatiebox, School aan Zet, Invoering van het leerling volg- en administratiesysteem Parnassys, Auditopleiding voor directeuren en de Doorgaande lijn van Voorschoolse naar Vroegschoolse Educatie.
  • Jaarverslag GMR: Uitleg over wat de Gezamenlijke Medezeggenschapsraad is en welke activiteiten er zijn uitgevoerd en nog plaats gaan vinden.
  • Jaarverslag raad van toezicht: In het verslag wordt vermeld hoe de samenstelling van de raad er uitziet, wat de werkwijze is en welke onderwerpen zijn besproken.
  • Vooruitblik: De toekomstige ontwikkelingen worden toegelicht door M. Wever, directeur-bestuurder.