Onze identiteit

Scholengroep Perspectief voelt zich in de eerste plaats verantwoordelijk voor het scheppen van een goed pedagogisch klimaat. In dit klimaat voelt een kind zich veilig en geaccepteerd en krijgt het de ruimte om zich op zoveel mogelijk terreinen te ontwikkelen. Op deze manier wordt het kind optimaal begeleid naar zelfstandigheid.

De grondstelling van eerbied en respect voor elkaar en voor alles wat leeft staat te allen tijde centraal. De school en leraar leveren in deze omgeving een bijdrage aan de opvoeding van het kind tot een evenwichtige volwassene die handelt vanuit christelijke normen en waarden.

In artikel 4 van de statuten staat dit als volgt verwoord:

  1. Voor wat betreft de protestants-christelijke scholen hanteert zij als uitgangspunt, inspiratiebron en oriëntatiepunt: De Bijbel als Gods Woord.
  2. Voor wat betreft de algemeen bijzondere scholen hanteert zij als uitgangspunt de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen, in die zin dat de normen- en waardenoverdracht erop gericht is dat een leerling een levensbeschouwing kan opbouwen en van daaruit een eigen inbreng kan hebben, één en ander met respect voor de levens- en maatschappijbeschouwing van anderen.

De scholen van Scholengroep Perspectief:

  • werken vanuit een christelijke en/of algemeen bijzondere achtergrond; 
  • maken werk van een goed pedagogisch klimaat, waar kinderen zich veilig voelen en waar ze zichzelf mogen zijn; 
  • betrekken kinderen bij hun eigen ontwikkelingsproces en halen uit een kind wat erin zit; 
  • werken met deskundig personeel dat een warm hart voor kinderen heeft; 
  • bieden zoveel mogelijk onderwijs op maat;
  • behalen goede resultaten; 
  • werken nauw samen met ouders en waarderen hun inbreng.