Kwaliteitsaanpak

Bij een hoge ambitie hoort een adequaat kwaliteitssysteem. Dit willen we bereiken aan de hand van de volgende doelstellingen:

 

  • Op de scholen fungeren PLG’s (zie kader onderaan) als broedplek voor onderwijskundige en organisatorische innovaties en verbetertrajecten, versterking van professioneel handelen en expertisedeling.
  • Onderwijskundige beslissingen zijn verplaatst van de directeur naar de professionals op de werkvloer. Dit is vastgelegd in een professioneel statuut.
  • Alle scholen gebruiken Vensters PO als middel voor externe verantwoording en communicatie naar buiten (o.a. digitale schoolgids).
  • Verantwoording van kwaliteit, opbrengsten en resultaten in Vensters PO is onderdeel van de schoolrapportages en bestuurlijke monitor.
  • We hebben ouders medeverantwoordelijk gemaakt voor de schoolloopbaan van hun kind. School én ouders trekken daarin gezamenlijk op, ieder vanuit de eigen rol en daarbij behorende verantwoordelijkheid.
  • Er is toetsbeleid vastgesteld waarin kaders worden gegeven voor formatieve en summatieve toetsing, groepsopbrengsten en hoe daarmee omgegaan wordt.
  • De invoering van een systeem waarin ambities en kwaliteit zichtbaar en concreet wordt gemaakt, waardoor alle medewerkers weten wat van hen verwacht wordt.

 

PLG-TEAM

Een professionele leergemeenschap (PLG)bestaat uit een groep (4-10) leerkrachten. Deze groep heeft veel meer kennis en kunde in huis dan ze zelf denken. Streven is dat 80% aan benodigde kennis en kunde over een thema binnen een PLG aanwezig is, of het nu gaat om rekendidactiek, ongewenst gedrag of de begeleiding van startende leerkrachten. De overige 20% wordt van buiten gehaald. 

Van elkaar leren vraagt om een heldere en vaste structuur. Dat geeft ritme en zorgt ervoor dat je de aandacht kunt richten op de inhoud. Dat maakt de kennisdeling efficiënt en effectief en leidt tot zichtbare resultaten die gedeeld kunnen worden met anderen en die direct inzetbaar zijn.