Visie ICT

Scholengroep Perspectief heeft een visie op ICT ontwikkeld met daaraan gekoppeld een aantal doelen die we met elkaar de komende jaren willen bewerkstelligen.

VISIE

Scholengroep Perspectief is zich bewust dat ICT in toenemende mate een belangrijke rol inneemt in de maatschappij en in het alledaagse leven van de leerlingen en vindt het noodzakelijk dat ICT een duidelijke plek krijgt in het onderwijs op haar scholen.

Scholengroep Perspectief ziet ICT als een middel om leren en onderwijzen te verrijken, de onderwijspraktijk efficiënter en effectiever in te richten en meer differentiatie in het onderwijs te realiseren. Scholengroep Perspectief wil kinderen toerusten op een wereld die ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid en informatievaardigheden van hen verwacht.

Van leerkrachten wordt verwacht dat zij in hun onderwijskundig handelen beredeneerd gebruik maken van ICT-middelen vanuit onderwijskundige doelen en over voldoende kennis van ICT-vaardigheden en middelen beschikken.

DOEL

Op elke school van Scholengroep Perspectief

-     is een visie t.a.v. de inzet van ICT in het onderwijs geformuleerd;

-     is een goed functionerend netwerk;

-     zijn voldoende devices aanwezig om álle kinderen voldoende te kunnen laten profiteren van de digitale mogelijkheden die het onderwijs te bieden heeft;

-     worden leerlingen opgeleid in de volgende digitale vaardigheden:

             ICT-basisvaardigheden (de zogenoemde knoppenkennis)
             informatievaardigheden (het kunnen zoeken en beoordelen van informatie op het internet)
             mediawijsheid (wat doe je wel en wat niet op het internet)

             ‘computational thinking’ (het logisch benaderen van problemen en die oplossen met
             computertechnologie)

-     hebben leerkrachten voldoende basisvaardigheden om bovenstaande punten te kunnen realiseren.

-     zetten leerkrachten ICT beredeneerd in (pedagogisch / didactisch).

-     wordt gebruik gemaakt van een ouderportaal

-     wordt gebruik gemaakt van Office365 en wordt in the cloud gewerkt