Klachten

Iedereen die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap kan een klacht indienen, dus zowel leerlingen als ouders, stagiaires, leerkrachten, niet-onderwijzend personeel e.d. Heeft u een klacht, dan kunt u terecht op de desbetreffende school. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon of de directeur van de school. Binnen de vereniging is tevens een externe vertrouwenspersoon.
 
De afhandeling gaat globaal als volgt. Zodra er een klacht is binnengekomen worden de betrokkenen hiervan in kennis gesteld. De beklaagde wordt in de gelegenheid gesteld zich mondeling of schriftelijk te verweren als hij daartoe de behoefte voelt, al dan niet bijgestaan door een externe deskundige. Een ingediende klacht wordt binnen 30 werkdagen door de vertrouwenspersoon of adviescommissie afgehandeld. Binnen 10 werkdagen wordt melding gemaakt van de maatregelen die men neemt tegen de beklaagde. Dit gebeurt in eerste instantie aan de adviesgevende, de beklaagde en de klager.

Meer informatie vindt u in de schoolgids van uw school.