Vervanging groepsleerkracht

Als een leerkracht ziek is of recht heeft op een verlofdag wordt de Vervangerspool ingeschakeld om voor een vervanger te zorgen. Dat lukt steeds minder goed door het lerarentekort. Steeds vaker is er geen enkele leerkracht beschikbaar.

Wat doen we als er geen vervanger beschikbaar is?

Als dat het geval is, wordt er allereerst gekeken binnen de school of er een oplossing te vinden is. Dat kan bijvoorbeeld zijn doordat een deeltijd leerkracht een extra dag wil werken of door de inzet van een stagiaire. Het bestuur vindt het onwenselijk om de directeur of interne begeleider in te zetten bij vervangingen.

Wat doen we als ook dit niet mogelijk is?

Allereerst wordt gekeken of de groep samengevoegd kan worden met een andere groep of dat de leerlingen over meerdere groepen verdeeld worden. Dit doen we incidenteel (om onrust in meerdere groepen zoveel mogelijk te beperken) en is ook altijd een tijdelijke oplossing (voor één dag of hooguit enkele dagen). We willen niet dat de kwaliteit van het onderwijs daardoor te veel en te vaak onder druk komt te staan in twee of meer groepen.

De laatste stap is dat een groep naar huis gestuurd wordt.

Dat doen we het liefst niet, maar helaas is een andere keuze steeds minder mogelijk. Daarbij worden de volgende regels in acht genomen:

-     Bij onverwachte uitval van een leerkracht wordt de groep op school opgevangen. Er wordt contact met thuis of het opvangadres opgenomen om de bespreken of uw kind naar huis kan komen of opgehaald kan worden. Als dat niet lukt, blijft uw kind op school.

-     Als het vroegtijdig bekend is (uiterlijk de avond ervoor), worden ouders geïnformeerd, zodat er opvang geregeld kan worden. Lukt dat niet (meer), dan kan uw kind op school opgevangen worden.

-     Als deze situatie meer dan 2 dagen noodzakelijk blijkt te zijn, zal bij toerbeurt een andere groep naar huis worden gestuurd.

De directeur weegt elke situatie opnieuw af en neemt daarin een besluit. Verantwoording hierover legt de directeur af aan het bestuur en de inspectie van het Onderwijs.