Vervanging groepsleerkracht

Bij ziekte of andere afwezigheid wordt getracht een vervanger in te zetten. Het is de afgelopen jaren

echter gebleken, dat het steeds moeilijker wordt om vervangers te vinden. De Wet Werk en Zekerheid

lost dit probleem niet op, integendeel. De bedoeling van de wet is om tijdelijk personeel meer kans te

geven op een vast contract en daar is natuurlijk geen enkel bezwaar tegen. De wet kent ook een

zogenaamde ketenbepaling en dat houdt in dat wanneer een invaller binnen 3 jaar meer dan 3 maal

door onze vereniging wordt ingezet voor vervanging, er aanspraak gemaakt kan worden op een vaste

baan voor onbepaalde tijd. Aangezien er in het onderwijs tamelijk vaak gebruik moet worden gemaakt

van invallers, bijvoorbeeld doordat een leerkracht ziek is, met zwangerschapsverlof of

ouderschapsverlof is danwel studieverlof heeft, levert de ketenbepaling grote problemen op voor de school.

U begrijpt dat er geen geld is om invallers op grote schaal een vast contract aan te bieden.

Hoewel wij ons uiterste best doen om

ongewenste gevolgen van de wet te voorkomen, kunnen we niet uitsluiten dat er situaties zullen

ontstaan waarin er geen vervanging meer is te regelen. De school kan dan gedwongen zijn om

groepen kinderen naar huis te sturen. Ouders zullen in voorkomende situaties zo vroeg mogelijk worden

geïnformeerd. Het is hierbij van belang om te weten, dat  Scholengroep Perspectief specifiek

kwaliteitsbeleid voert. In dat kader acht het bestuur het onwenselijk dat de directeur of de intern

begeleider ingezet worden om in te vallen.