Gewoon goed onderwijs

Passend onderwijs is eigenlijk gewoon goed onderwijs. Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Ook als een kind (om welke reden dan ook) extra onderwijsondersteuning nodig heeft. Scholengroep Perspectief streeft ernaar om elk kind het onderwijs te bieden dat hij of zij nodig heeft. Onderwijs dat helpt om te worden wie je kunt zijn en de beste kansen geeft op een goede plek in onze samenleving. 

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat de scholen per 1 augustus 2014 verantwoordelijk zijn om alle leerlingen (waaronder de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben) een goede onderwijsplek te bieden. Het gaat daarbij om leerlingen die worden aangemeld en leerlingen die al op school zitten. De school zoekt in overleg met de ouders een passende plek. Op de eigen school of, als de school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere basisschool of een school voor speciaal (basis)onderwijs. Daarvoor werken alle scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. In het schoolondersteuningsprofiel leggen scholen vast welke ondersteuning zij kunnen bieden. Leraren en ouders hebben hierop adviesrecht via de medezeggenschapsraad van de school. De schoolondersteuningsprofielen van de scholen zijn te vinden op de website van de verschillende scholen en op de website van de Scholengroep Perspectief. 

School heeft zorgplicht

Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school van hun keuze. Verwachten ze dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, dan geven ze dit meteen aan. Ook als ouders hun kind bij meerdere scholen hebben aangemeld, moeten ze dit bij de aanmelding aangeven. In dat geval krijgt de school van eerste voorkeur de zorgplicht. De school moet vervolgens een zo passend mogelijk aanbod doen op de eigen, een andere basisschool of een school voor speciaal (basis)onderwijs. Na aanmelding heeft de school zes weken de tijd om te beslissen over de toelating van de leerling. Deze periode kan eenmaal met vier weken worden verlengd. De school onderzoekt, samen met het Ondersteuningsteam, eerst of ze de leerling zelf de extra onderwijsondersteuning kan bieden, eventueel met extra ondersteuning vanuit het (voortgezet) speciaal onderwijs of van het samenwerkingsverband. Soms heeft de school meer informatie nodig om dit goed te beoordelen. Scholen kunnen daarvoor om extra informatie vragen bij de ouders. Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan moeten zij een passende plek op een andere basisschool of school voor speciaal (basis)onderwijs regelen. Dat gebeurt in overleg met de ouders.

Samenwerkingsverbanden van scholen in de regio

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen regionale samenwerkingsverbanden gevormd. Alle scholen die deel uitmaken van Scholengroep Perspectief zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 20.01. De VO-afdeling van De Meidoornschool is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 20.02 Groningen Ommelanden.

In het samenwerkingsverband werken alle scholen van de provincie Groningen en de Drentse gemeente Noordenveld samen. Zowel basisscholen, als scholen voor speciaal onderwijs (SO cluster 3 en 4) en speciale scholen voor basisonderwijs (SBO) behoren tot genoemd samenwerkingsverband.
 
De besturen in het samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs. Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg. Het bestuur van de Scholengroep Perspectief neemt hier ook aan deel.

Financiering extra ondersteuning

De samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor extra ondersteuning. Dit wordt verdeeld onder de besturen, op basis van de afspraken die in het samenwerkingsverband zijn gemaakt. Zo is maatwerk mogelijk en kan het geld zo veel mogelijk worden gebruikt voor ondersteuning op de basisschool en in de klas. Uit de middelen betaalt het samenwerkingsverband ook het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) voor het aantal leerlingen dat vanuit het samenwerkingsverband daar is ingeschreven.

Voor meer informatie kunt u de volgende websites raadplegen:

www.passendonderwijs.nl 
www.passendonderwijsgroningen.nl 

Niveaus van ondersteuning

We kennen binnen Scholengroep Perspectief en het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 20.01 drie niveaus van onderwijsondersteuning:

 • Niveau 1: basisondersteuning
 • Niveau 2: extra ondersteuning (Steunpunt Inclusiever Onderwijs is betrokken, eventueel onderwijsarrangement op de reguliere basisschool)
 • Niveau 3: extra ondersteuning (onderwijsarrangement in het speciaal (basis)onderwijs = aanvraag TLV)

Basisondersteuning (niveau 1) omvat alle preventieve en zogenoemde ‘licht curatieve interventies’ die de leerkracht/basisschool planmatig inzet voor een kind. De basisschool is in staat om leerproblemen en opgroei- en opvoedproblemen tijdig te signaleren. Soms zijn daar externe deskundigen of ketenpartners bij betrokken. Het gaat dus om alles wat de basisschool op eigen kracht uitvoert: er is géén sprake van een indicatie. Dit gebeurt meestal in overleg met ons Ondersteuningsteam.

Extra ondersteuning (niveau 2, langdurige inzet van het Ondersteuningsteam) wordt ingezet als de basisondersteuning ontoereikend  is voor de onderwijsbehoefte van een leerling. Voor betreffende leerling biedt de school een arrangement dat wel aansluit bij de onderwijsbehoeften. Deze vorm van extra ondersteuning noemen we een arrangement. De school zal, eventueel met de hulp van externe deskundigen, in kaart brengen wat een leerling precies nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. De extra ondersteuning (arrangement) biedt de eigen basisschool aan, eventueel samen met een andere basisschool, het speciaal (basis)onderwijs of externe deskundigen en altijd i.o.m. het Ondersteuningsteam. Hierover wordt altijd overlegd met de ouders/verzorgers.

De scholen van Scholengroep Perspectief kunnen voor het bepalen van passende ondersteuning en/of arrangementen een beroep doen op de deskundigheid van het Ondersteuningsteam. Genoemd team adviseert op basis van de hulpvraag welke deskundigheid of begeleiding nodig is om de basisschool adequaat te ondersteunen. Om te kunnen bewerkstelligen dat een leerling met een specifieke ondersteuningsbehoefte onderwijs op een reguliere basisschool kan blijven volgen kan het College van Bestuur aanvullende middelen beschikbaar stellen in lijn met het advies van het Ondersteuningsteam. Deze vorm van extra ondersteuning (arrangement) is maatwerk en toegespitst op de ondersteuningsvraag voor een specifieke leerling en of leerkracht, in overleg met de ouder/verzorgers van die betreffende leerling. 

Extra ondersteuning (niveau 3) is een specialistische vorm van ondersteuning. Dit wordt ingezet als een leerling méér nodig heeft dan extra ondersteuning in de eigen basisschool. Om het betreffend kind passend onderwijs te kunnen bieden is plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs nodig om zo een specialistisch arrangement te kunnen verzorgen. Voor plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs moet bij de Commissie van Advies van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 20.01 een toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd. Hierbij is het advies van een deskundige vereist. 

Ondersteuningsteam

In de scholen is veel deskundigheid waardoor leerproblemen maar ook opgroei- en opvoedproblemen tijdig kunnen worden gesignaleerd. Scholen kunnen lichte curatieve interventies uitvoeren. Als een school behoefte heeft aan advies of ondersteuning, dan kan een beroep worden gedaan op het Ondersteuningsteam van Scholengroep Perspectief. In dit team werken enkele deskundigen samen. Hun expertise kan worden ingezet voor de uitvoering van een drietal taken, te weten:

 • Consultatie en advisering: basisscholen kunnen het Ondersteuningsteam vragen om advies met betrekking tot de ondersteuningsbehoefte van een leerling (handelingsalternatieven, eigen leerlijn, coaching, arrangement) leerkracht, of groep.
 • Onderzoek: in overleg met de basisschool kan gekozen worden tot het (laten) uitvoeren van nader onderzoek (pedagogisch / didactisch / psychologisch (CLB IJsselgroep) / video interactiebegeleiding / observatie).
 • Dossierbeoordeling: het Ondersteuningsteam evalueert of een basisschool naar vermogen heeft gehandeld om het kind op de eigen school een passend onderwijsaanbod te doen en ook of het opgebouwde leerlingdossier voldoende informatie bevat om een toelaatbaarheidsverklaring te ontvangen voor een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of een school voor speciaal onderwijs (SO). Het Ondersteuningsteam  brengt advies uit aan de stuurgroep, die goedkeuring moet geven voor een aanmelding bij het SBO, het SO of een aangepast arrangement voor extra ondersteuning op een basisschool.

Het Ondersteuningsteam is dus een expertisecentrum voor hulpvragen van scholen met betrekking tot o.a.:

 • Leerproblematiek
 • Gedragsproblematiek
 • Didactische problematiek
 • Sociaal-emotionele problematiek
 • Medische- en motorische problematiek
 • Zorgstructuur
 • Groepsdynamiek
 • Klassenmanagement

Het Ondersteuningsteam bestaat uit:

 • Anneke Cremer (specialist (zeer) moeilijk lerend kind/langdurig ziek kind, lichamelijk beperkt kind)
 • Cindy Hiddema (specialist (zeer) moeilijk leren kind/langdurig ziek kind/lichamelijk beperkt kind) coördinator
 • Evelien Delhaas (Onderwijsbegeleider)
 • Heleen Atema (Onderwijsbegeleider)

Het Ondersteuningsteam kan ook een beroep doen op de specialistische deskundigheid van o.a. GZ-psycholoog , orthopedagoog, logopedist, lees- en dyslexiespecialist, fysiotherapeut, ergotherapeut, verpleegkundige en schoolmaatschappelijk werk.


E-mail Ondersteuningsteam: steunpunt@sgperspectief.nl