Aansprakelijkheidsverzekering

Er is onduidelijkheid rond de  vraag wanneer de school ergens aansprakelijk voor is. Hieronder vindt u de uitspraak hierover:

Voor de beoordeling van de aansprakelijkheidsvraag wordt gekeken naar het wettelijk kader.

De wetgever legt primair de verantwoordelijkheid voor het onrechtmatig doen en laten van de leerlingen niet bij de school, maar – afhankelijk van de leeftijd – bij de leerling of diens ouders resp wettelijk vertegenwoordigers.

Een school is alleen aansprakelijk als zij niet heeft voldaan aan de op haar rustende zorgplicht en/of onrechtmatig handelen is aan te rekenen.

Indien een leerling schade veroorzaakt dient dit gemeld te worden op de aansprakelijkheidsverzekering van de ouders van de veroorzakende leerling.

Puur het feit dat de schade op school is veroorzaakt maakt niet dat de school aansprakelijk is. Indien de ouders zich beroepen op dat de docent toezicht had moeten houden geeft dit ook geen garantie voor aansprakelijkheid van de school.

Er kan niet verwacht worden dat een docent continu één op één toezicht kan houden op alle leerlingen.  Of er daadwerkelijk sprake is van onvoldoende toezicht dient derhalve ook per geval bekeken te worden.

Samengevat: als een leerling schade veroorzaakt dient dit op de aansprakelijkheidsverzekering van de ouders van de leerling gemeld te worden.

bron: Raetsheren van Orden B.V.