Meldcode Huiselijk geweld en leerplichtambtenaar

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De veiligheid van kinderen vinden wij belangrijk, zowel op school als thuis. We voelen ons er verantwoordelijk voor dat kinderen een veilige thuissituatie hebben. Gelukkig is dit meestal het geval. Helaas geldt dat niet voor alle kinderen. Als er op school het vermoeden onstaat dat een kind slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling  dan gebruiken we het afwegingskader van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode zorgt ervoor dat signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling eerder in beeld komen bij Veilig Thuis. Samen met Veilig Thuis wordt gekeken hoe er zo snel mogelijk hulp ingeschakeld kan worden. De school kan die hulp soms bieden, maar het kan ook hulp van Veilig Thuis zijn.

Het afwegingskader voor een school ziet er als volgt uit:

  1. Signalen in kaart brengen.
  2. Overleggen met een collega en eventueel raadplegen Veilig Thuis.
  3. Gesprek met ouders en betrokkenen.
  4. Wegen van de ernst van de kindermishandeling of het huiselijk geweld.
  5. Beslissen over hulp inschakelen of melden bij Veilig Thuis.

Voor vragen over de meldcode verwijzen wij u door naar de websites van de betreffende scholen. Ook kunt u zich wenden tot de intern begeleider of de directeur van school.

Leerplichtambtenaar gemeente Stadskanaal

Wilma Panman is jongerencoördinator van de gemeente Stadskanaal.

Vragen of meer informatie?

Als u vragen heeft over het verzuim van uw zoon of dochter, kunt u ook zelf contact opnemen met de leerplichtambtenaar van uw woongemeente. Het beste kunt u dan de gemeente bellen en vragen naar de afdeling Leerplicht of de leerplichtambtenaar. Voor de gemeente Stadskanaal kunt u vragen naar mevr. I.Hesselink of mevr. D.Nijder.

De Leerplichtwet

De Leerplichtwet verplicht u uw medewerking te verlenen aan de leerplichtambtenaar. Weigering tot medewerking kan leiden tot een proces-verbaal of een geldboete.

Uw zoon of dochter is volledig leerplichtig tot en met het schooljaar waarin hij of zij 16 jaar wordt, en moet dan 5 dagen per week dagonderwijs volgen op een instelling voor voortgezet onderwijs. Uw zoon of dochter is daarna nog kwalificatieplichtig tot hij of zij 18 jaar wordt. De kwalificatieplicht houdt in dat de jongere een traject richting startkwalificatie (HAVO, MBO niveau 2 diploma) moet volgen. Dit kan voltijds maar ook deeltijds (werken en leren).

Leerplichtambtenaar gemeente Westerwolde

Roel Tammenga  is leerplichtambtenaar van de gemeente Westerwolde.
 
Kijk voor meer informatie op de site van de gemeente Westerwolde.

https://www.westerwolde.nl/leerplicht