Meldcode Huiselijk geweld en leerplichtambtenaar

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De veiligheid van kinderen vinden wij belangrijk, zowel op school als thuis. We voelen ons er verantwoordelijk voor dat kinderen een veilige thuissituatie hebben. Gelukkig is dit meestal het geval. Helaas geldt dat niet voor alle kinderen. Als er op school het vermoeden onstaat dat een kind slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling  dan gebruiken we het afwegingskader van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode zorgt ervoor dat signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling eerder in beeld komen bij Veilig Thuis. Samen met Veilig Thuis wordt gekeken hoe er zo snel mogelijk hulp ingeschakeld kan worden. De school kan die hulp soms bieden, maar het kan ook hulp van Veilig Thuis zijn.

Het afwegingskader voor een school ziet er als volgt uit:

  1. Signalen in kaart brengen.
  2. Overleggen met een collega en eventueel raadplegen Veilig Thuis.
  3. Gesprek met ouders en betrokkenen.
  4. Wegen van de ernst van de kindermishandeling of het huiselijk geweld.
  5. Beslissen over hulp inschakelen of melden bij Veilig Thuis.

Voor vragen over de meldcode verwijzen wij u door naar de websites van de betreffende scholen. Ook kunt u zich wenden tot de intern begeleider of de directeur van school.

 

 

 

Leerplichtambtenaar gemeente Stadskanaal

Wilma Panman is jongerencoördinator van de gemeente Stadskanaal.

Vragen of meer informatie?

Als u vragen heeft over het verzuim van uw zoon of dochter, kunt u ook zelf contact opnemen met de leerplichtambtenaar van uw woongemeente. Het beste kunt u dan de gemeente bellen en vragen naar de afdeling Leerplicht of de leerplichtambtenaar. Voor de gemeente Stadskanaal kunt u vragen naar mevr. I.Hesselink of mevr. D.Nijder.

Wat doet de leerplichtambtenaar?

De leerplichtambtenaar ziet erop toe dat scholen, ouders en jongeren zich aan de leerplichtwet houden. Elke gemeente heeft één of meer leerplichtambtenaren die meestal werken bij de afdeling onderwijs. Spijbelt een leerling langer dan drie dagen, dan moet de leerplichtambtenaar uitzoeken wat er aan de hand is.

Als er problemen zijn met leerlingen, bijvoorbeeld als ze helemaal niet meer naar school willen, proberen leerplichtambtenaren een oplossing te vinden. Dat doen ze allereerst door te praten met leerlingen, ouders en de school. Lukt dat niet, dan kunnen zij doorverwijzen naar mensen of instanties die hulp kunnen bieden.

Soms komt het voor dat ouders hun kinderen helemaal niet naar school laten gaan en hen zelfs niet inschrijven bij een school. In zo'n geval kan een leerplichtambtenaar de Raad van Kinderbescherming inschakelen of proces-verbaal opmaken. Tenslotte beslist de leerplichtambtenaar of een leerling meer dan tien dagen extra vrij kan krijgen. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn, bijvoorbeeld ziekte van een familielid. De leerplichtambtenaar kijkt dan of het echt nodig is dat ouders buiten de schoolvakanties om hun kinderen van school houden.

Indien uw zoon of dochter, jonger dan 18 jaar, lessen verzuimt of helemaal geen onderwijs (meer) volgt, zal de leerplichtambtenaar contact met u opnemen. Deze zal in overleg met u en met uw zoon of dochter maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat uw zoon of dochter zo spoedig mogelijk terugkeert in het onderwijs. De leerplichtambtenaar kan spijbelaars ook verwijzen naar Bureau Halt.

De gemeente Stadskanaal heeft naast de leerplichtambtenaar ook nog een preventiemedewerker in dienst, die zich met name bezig houdt met jongeren vanaf 18 jaar zonder startkwalificatie en zonder uitkering. Alle jongeren van 5 tot 27 jaar worden gevolgd in de Sluitende aanpak jongeren. Deze sluitende aanpak heeft als doel jongeren aan een startkwalificatie en werk te helpen.

De Leerplichtwet

De Leerplichtwet verplicht u uw medewerking te verlenen aan de leerplichtambtenaar. Weigering tot medewerking kan leiden tot een proces-verbaal of een geldboete.

Uw zoon of dochter is volledig leerplichtig tot en met het schooljaar waarin hij of zij 16 jaar wordt, en moet dan 5 dagen per week dagonderwijs volgen op een instelling voor voortgezet onderwijs. Uw zoon of dochter is daarna nog kwalificatieplichtig tot hij of zij 18 jaar wordt. De kwalificatieplicht houdt in dat de jongere een traject richting startkwalificatie (HAVO, MBO niveau 2 diploma) moet volgen. Dit kan voltijds maar ook deeltijds (werken en leren).

Leerplichtambtenaar gemeente Westerwolde

Roel Tammenga  is leerplichtambtenaar van de gemeente Westerwolde.
 
Het werk van de leerplichtambtenaar is zeer divers. Hij geeft informatie, advies en hulp aan de scholen, maar ook aan leerlingen en ouders/verzorgers. Daarnaast zorgt hij ervoor dat iedereen zich aan de leerplichtwet houdt en probeert hij te voorkomen dat leerplichtige jongeren van school spijbelen of de school zonder diploma verlaten. Jongeren motiveren, ouders informeren en het inschakelen van derden behoort ook tot de werkzaamheden van een leerplichtambtenaar. 
 
Niet alleen de leerplichtambtenaar is belangrijk voor de uitvoering van de Leerplichtwet. Ook de ouders/verzorgers van leerplichtige leerlingen en de schoolleiding hebben een belangrijke verantwoordelijkheid. En sinds kort zijn ook de leerplichtige jongeren vanaf twaalf jaar (mede)-verantwoordelijk voor het schoolbezoek. De leerplichtambtenaar kan de jongere hierop aanspreken. 
 
Wat doet de leerplichtambtenaar bij problemen? 
 
Soms spijbelen kinderen enkel en alleen omdat ze geen zin in school hebben. Echter heeft veelvuldig of langdurig ongeoorloofd schoolverzuim meestal diepere oorzaken. Een leerling kan lichamelijk of geestelijk in problemen zijn gekomen. Soms door moeilijkheden waar hij/zij niet uitkomt. Dat kunnen problemen thuis zijn of moeilijkheden met of op de school. De leerplichtambtenaar kan een rol spelen door hulp te geven:

  • bij problemen tussen de school en de leerling of de ouders;
  • als de leerling van school wordt gestuurd;
  • als de leerling van school wil of moet veranderen;
  • als vervangende leerplicht of vrijstelling van de leerplicht noodzakelijk is.

Bij ongeoorloofd schoolverzuim probeert de leerplichtambtenaar allereerst met alle betrokkenen te praten om achter de reden(en) hiervan te komen. De leerplichtambtenaar probeert op deze manier goede samenwerking tussen de leerling, zijn of haar ouders en de school te bereiken. Soms komt er op deze manier geen oplossing uit en schakelt de ambtenaar ook andere hulpverleners in. In ieder geval staat bij het zoeken naar oplossingen het belang van de leerling altijd voorop. 
 
In zeer bijzondere gevallen kan de leerplichtambtenaar naar vervangende leerplicht of vrijstelling van leerplicht mogelijk maken. Voorwaarde hiervoor is dat een gezamenlijk plan van aanpak op tafel ligt, waarin de begeleiding van de betreffende jongere is geregeld. In die gevallen spelen de ouders of verzorgers, de school, de leerplichtambtenaar en de jongere zelf een belangrijke rol. 
 
Is alles geprobeerd om de problemen op te lossen, maar weigert de leerling toch nog om naar school te gaan? Dan kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal (laten) opmaken. In dat proces-verbaal wordt een leerplichtige leerling vanaf twaalf jaar strafbaar gesteld voor het schoolverzuim. Het schoolverzuim is dan een zaak van de officier van justitie. De leerplichtambtenaar schakelt justitie uiteraard ook in wanneer u als ouder of verzorger het kind belet of verbiedt naar school te gaan. 
 
Waarom is er een Leerplichtambtenaar? 
 
Het college van burgemeester en wethouders van een gemeente ziet erop toe dat de Leerplichtwet wordt nageleefd. Zij wijzen daartoe een of meer ambtenaren aan. Deze Leerplichtambtenaren worden beëdigd door de burgemeester (Leerplichtwet, artikel  16, lid 1 en 2). 

De leerplicht handhaven betekent primair controleren op absoluut en relatief verzuim en verzoeken behandelen om extra verlof en ontheffingen. Zorg verlenen is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van ouders en het onderwijs. Ten opzichte van  deze zorg stelt de leerplichtambtenaar zich bescheiden op.