Dyslexie

Dyslexie betekent ‘Ernstige en hardnekkige problemen bij de automatisering van het lezen en/of de spelling.’ Dyslectici hebben, ook als zij extra hulp krijgen, moeite met foutloos en vlot leren lezen en spellen. Ook hebben ze moeite met het leren lezen en spellen in de moderne vreemde talen. Dyslexie is onafhankelijk van intelligentie en komt voor bij normale en zelfs hoge intelligentie.
 
Over de oorzaken van dyslexie is wetenschappelijk geen eenduidigheid. In grote lijnen zijn wetenschappers het meestal wel eens over de volgende factoren: (snelheid van) fonologische verwerking en oproepbaarheid van de taalkennis. Dyslexie kenmerkt zich door problemen met de informatieverwerking, vooral als daarbij een hoog tempo gevergd wordt. Dyslectici hebben moeite om letters (visuele code) snel om te zetten in klanken (auditieve code).
 
De lees- en spellingproblemen die het gevolg zijn van dyslexie blijken in de praktijk behandelbaar te zijn. Het is wel belangrijk dat de handicap zo vroeg mogelijk wordt onderkend. Bovendien moet de behandelmethode zoveel mogelijk afgestemd worden op de individuele situatie. Hierbij spelen, naast de individuele probleembeschrijving, zaken een rol als: wat motiveert de leerling, wat zijn de sterke kanten, welk niveau van geletterdheid heeft de betreffende persoon nodig, werkt hij of zij graag met computers, hoe kunnen computers ondersteuning bieden bij het lezen en spellen?
 
Mensen met dyslexie zijn vaak creatieve, beeldende of logische denkers. Wanneer zij op school goed worden begeleid en leerstrategieën kunnen ontwikkelen die bij hen passen, zullen ze met minder pijn en moeite de positie in de samenleving kunnen innemen die bij hun talenten aansluit. Schooluitval en onderprestatie als gevolg van dyslexie zijn dan verleden tijd.

Tips voor dyslexie

Dyslexie is een stoornis waarbij het kind een hardnekkig probleem heeft bij spelling en bij lezen op woordniveau. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere verklaring is voor de leesproblemen. Dyslexie is niet te genezen, maar er zijn diverse oefeningen waarmee ouders hun kind kunnen begeleiden. Hieronder een aantal tips:

  • Tip 1: Elke dag minimaal 15 minuten voorlezen tot en met groep 8
  • Tip 2: Samen lezen
  • Tip 3: Thuis een leessfeer creëren
  • Tip 4: Abonnement nemen op een populair jeugdtijdschrift, waar het kind warm voor loopt
  • Tip 5: Series lezen
  • Tip 6: Dagelijks 10 minuten samen lezen oefenen

 
Tip 1: Elke dag minimaal 15 minuten voorlezen tot en met groep 8 
Voorlezen is heel belangrijk voor kinderen die zelf nauwelijks lezen, omdat:
het kind daarbij ongemerkt aan zijn of haar taalontwikkeling werkt.
de woordenschat uitgebreid wordt.
het kind zich leert verplaatsen in andere personen en in onbekende situaties.
het kind ontdekt dat boeken (en lezen) leuk zijn.
Vraag advies aan de informatiemedewerker voor titels van goede voorleesboeken of kijk op het Makkelijk Lezen Plein bij de voorleesboeken.
 
 
Tip 2: Samen lezen 
De ouder leest het begin van een boek, totdat het kind goed in het verhaal zit en nieuwsgierig is naar de afloop. Doordat de structuur van het verhaal het kind dan duidelijk is, zal het meestal in staat zijn het boek zelf uit te lezen. Kies hiervoor uitsluitend boeken die het kind leuk vindt. Vindt het kind het boek bij nader inzien toch niet leuk, dan niet verder lezen, maar een ander boek kiezen.
 
Op het Makkelijk Lezen Plein staan boeken die voor dat doel geschikt zijn (kijk hiervoor op www.lezenisgoud.nl.
 
 
Tip 3: Thuis een leessfeer creëren 
Hoe doe je dat?  
Lezen in aanwezigheid van het kind
Reageren op wat je leest. Laten zien dat lezen iets met je doet en dat je dat leuk vindt. Hierbij hoeft het niet alleen te gaan om boeken. Ook kranten of tijdschriften zijn hiervoor geschikt.
Kinderen meenemen naar de bibliotheek
Voorlezen
 
Tip 4: Abonnement nemen op een populair jeugdtijdschrift, waar het kind warm voor loopt 
Hierbij valt te denken aan:  
Donald Duck: goede letter, weinig tekst, korte verhalen en leuk
Penny: voor paardengekke meisjes
Tina: voor meisjes
Zo zit dat: voor kinderen die alles willen weten
Op het Makkelijk Lezen Plein kun je deze tijdschriften lenen. 
 

Tip 5: Series lezen  
Het kind proberen te interesseren voor een boek uit een serie. Als het kind het boek leuk vindt, wil het ook andere delen uit de serie lezen. Series die in aanmerking komen:

Stoute Hendrik
Series van uitgeverij Kluitman, zoals:
Wilde Mathilde
Snelle Jelle
Romana en Ragebol
Op het Makkelijk Lezen Plein vindt u meer series die makkelijk te lezen zijn.
 
Tip 6: Dagelijks 10 minuten samen lezen oefenen  
Volg hierbij de volgende methode:  
Neem een boek dat een paar AVI-niveaus hoger is dan het kind normaal leest.
Lees een stuk voor. Het kind leest in zichzelf mee. Begin met een bladzijde tekst. De lengte van het voor te lezen stuk aanpassen aan de praktijk. Gaat het niet goed: een korter stuk nemen.
Daarna leest het kind zelf de tekst voor.
Laat het kind niet hakkelen, maar zeg het woord voor. Het woord wordt dan niet fout ingeslepen. Het kind blijft leesplezier houden, omdat het vlot door kan lezen.

Bron: http://www.lezenisgoud.nl