Terug naar het overzicht

Meldcode huiselijk geweld

De veiligheid van kinderen vinden wij belangrijk, zowel op school als thuis. We voelen ons er verantwoordelijk voor dat kinderen een veilige thuissituatie hebben. Gelukkig is dit meestal het geval. Helaas geldt dat niet voor alle kinderen. Als er op school het vermoeden onstaat dat een kind slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling  dan gebruiken we het afwegingskader van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode zorgt ervoor dat signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling eerder in beeld komen bij de instantie Veilig Thuis. Samen met Veilig Thuis wordt gekeken hoe er zo snel mogelijk hulp ingeschakeld kan worden. De school kan die hulp soms bieden maar het kan ook hulp van Veilig Thuis zijn.

Het afwegingskader voor een school ziet er als volgt uit:

  1. Signalen in kaart brengen.
  2. Overleggen met een collega en eventueel raadplegen Veilig Thuis.
  3. Gesprek met ouders en betrokkenen.
  4. Wegen van de ernst van de kindermishandeling of het huiselijk geweld.
  5. Beslissen over hulp inschakelen of melden bij Veilig Thuis.

Voor vragen over de meldcode verwijzen wij u door naar de websites van de betreffende scholen. Ook kunt u zich wenden tot de intern begeleider of de directeur van school.